Vedtægter 2023

Bornholms Biavlerforenings vedtægter

§ 1 Navn:

 • Foreningens navn er Bornholms Biavlerforening. Stiftet 17. juli 1888.

§ 2 Formål:

 • Bornholms Biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme indenfor Bornholm.
  Bornholms Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§ 3 Medlemskab:

 • Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

§ 4 Eksklusion:

 • Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.
 • Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling:

 • Stk. 1. Afholdelse:
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
  Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12:
 • stk. 2. Stemmeret:
  Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.
 • stk. 3. Indvarsling:
  Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse, med foreløbig dagorden, endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes 7 dage før.
 • stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling:
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det, generalforsamling afholdes senest 30 dage efter med 14 dages varsel.
 • stk. 5. Dagsorden:
  Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Forslag fra medlemmerne.
  • Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
  • Valgforbund (jfr. DBF’s vedtægter § 7)
  • Valg af bestyrelse og suppleant.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.
 • stk. 6. Afstemninger:
  Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer og opløsning.
  Afstemninger afholdes skriftligt, blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
 • stk. 7. Kontakt til Danmarks Biavlerforening:
  Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Bornholms Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Bornholms Biavlerforening.
 • stk.8. Vedtægtsændringer:
  Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
 • stk. 9. Opløsning:
  Bornholms Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
  Eventuelle midler ved foreningens opløsning tilfalder Danmarks Biavlerforening.
 • stk. 10. Forslag:
  Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen:

 • stk. 1. Bestyrelsen: § 6 stk. 1 Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer.
 • stk. 2.  Valgperiode: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, i ulige år vælges 3 medlemmer og lige år vælges 2 til 4 medlemmer. Hvert år vælges der en bestyrelsessuppleant og en revisor samt en revisor suppleant, alle for 2 år.
 • stk. 3. Konstitution:
  Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt delegeret til DBF’s hovedgeneralforsamling.
 • stk. 4. Bestyrelsesmøder:
  Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 om året. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at indkalde til bestyrelsesmøde.
 • stk. 5. Beslutningsdygtighed:
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen 27/2 2010 og 23/2 2011 med virkning fra 1/3 2011, revideret senest på ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2023.

Ole Hertz, Vera Keim og Christian Thøgersen


“Gamle vedtægter”

§ 1 Navn:

 • Foreningens navn er Bornholms Biavlerforening. Stiftet 17. juli 1888

§ 2 Formål:

 • Bornholms Biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme indenfor Bornholm.
  Bornholms Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§ 3 Medlemskab:

 • Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

§ 4 Eksklusion:

 • Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.
 • Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling:

 • Stk. 1. Afholdelse:
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
  Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12:
 • stk. 2. Stemmeret:
  Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.
 • stk. 3. Indvarsling:
  Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse, med foreløbig dagorden, endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes 7 dage før.
 • stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling:
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det, generalforsamling afholdes senest 30 dage efter med 14 dages varsel.
 • stk. 5. Dagsorden:
  Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
  6. Valgforbund (jfr. DBF’s vedtægter §7)
  7. Valg af bestyrelse og suppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
 • stk. 6. Afstemninger:
  Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer og opløsning.
  Afstemninger afholdes skriftligt, blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
 • stk. 7. Kontakt til Danmarks Biavlerforening:
  Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Bornholms Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Bornholms Biavlerforening.
 • stk.8. Vedtægtsændringer:
  Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
 • stk. 9. Opløsning:
  Bornholms Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
  Eventuelle midler ved foreningens opløsning tilfalder Danmarks Biavlerforening.
 • stk. 10. Forslag:
  Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen:

 • stk. 1. Bestyrelsen: § 6 stk. 1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
 • stk. 2.  Valgperiode: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, i ulige år vælges 3 medlemmer og lige år vælges 2 til 4 medlemmer. Hvert år vælges der en bestyrelsessuppleant og en revisor samt en revisor suppleant, alle for 2 år.
 • stk. 3. Konstitution:
  Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt delegeret til DBF’s hovedgeneralforsamling.
 • stk. 4. Bestyrelsesmøder:
  Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 om året. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at indkalde til bestyrelsesmøde.
 • stk. 5. Beslutningsdygtighed:
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen 27/2 2010 og 23/2 2011 med virkning fra 1/3 2011, og underskrevet af bestyrelsen.

Karin True
Christian Thøgersen
Torben Ipsen
Flemming Mogensen
Steen Knudsen
Ole Hertz
Bjarne Westerdahl

Total Page Visits: 4752 - Today Page Visits: 3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.