Arkiv – referater

Referat af Generalforsamlingen 8-2-2022

 1. Valg af dirigent – Christian Thøgersen blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning
  1. 2021 var (igen) overskygget af Corna og en næsten hel ny bestyrelse påbegyndte sit arbejde.
  2. Tidligt i foråret afholdt Allan begynderkurset Online på Zoom
  3. Tirsdagsmøder hos:
   1. Aksel viste sine bistader frem ved Ekkodalen og snakkede lidt om biernes genetik – PS! det var ret koldt til sidst….
   2. Maria der fortalte om sit Flowhive
   3. Ole Hertz fortalte om Trugstader
   4. Steen Knudsen viste tis og tiks
   5. Bjarne
   6. Jens Ole og Inge Marcher
  4. Vi havde besøg af formanden for den svenske Thorbjørn Suensson Buckfast avler forening og fortælle om Buckfast bien og biernes genetik.
  5. Flemming Vejsnæs der holdte foredrag om INSIGNIA Projektet.
  6. Nancy stod i spidsen for en kosmetik workshop.
  7. Biavlermiddag i december blev udskudt til februar 2022.
  8.  Andre tiltag:
   1. vi sætter processen med at få en skolebigård i gang og kommer til at etablere en skolebigård ved Multihuset som vi regner med at sætte op i løbet af foråret.
 3. Fremlæggelse af regnskabet – regnskabet blev godkendt
 4. Forslag fra medlemmerne
  • Aksel Jørgensen foreslår et kursus om dronnigeavl. Der startes 7. maj kl. 13:00 Dronning produktion til eget brug, Intro kursus v/ Aksel Jørgensen, Karlsgårdsvej 13, 3700 Rønne (Klemensker).
 5. Bestyrelsens forslag og planer for resten af året 2022
  • Ændringer i bestyrelsen på vej: Vera Keim går af som formand, bestyrelsen konstituerer sig ved Bestyrelses møde den 22.02.2022
  • Allan G afholder begynderkursus i marts/ april – start 1. marts 2022
  • Skolebigården søsættes i foråret 2022
  • Tirsdagsmøder – ingen aktuelle endnu
  • Foredrag i løbet af foråret og vinterhalvåret
  • Vi sender et medlem af bestyrelsen til biavlerkonferencen à vidensdeling på øen
 6. Valgforbund (jævnfør DBF.§5 stk.7) – ikke relevant
 7. Valg til bestyrelse: På valg er Nancy, Allan og Vera
  • Allan og Vera modtager genvalg – de bliver valgt enstemmigt
  • Nancy modtager ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen
  • Da der ikke var nye kandidater til bestyrelsen fortsætter den med 5 medlemmer og en suppleant.
 8. Valg af revisor. På valg er Michael Benzon – modtager genvalg. Revisor suppleant blev – Anka Sonne enstemmigt valgt
 9. Eventuelt – Hjemmesidens indhold og formål blev diskuteret. Generelt skal hjemmesiden indeholde nyheder, aktiviteter af relevans for medlemmer og andre biavls interesserede. Forslag kan sendes til Allan Gylling Olsen e-mail. kullor@gmail.com

M.v.h.
Bestyrelsen

_____________________________________________________________________________

  Referat af Generalforsamlingen  d. 25-2-2020.

 Der var mødt 21 deltagere.

 1.   Valg af dirigent:  Christian Thøgersen blev valgt.
 2.   Bestyrelsens beretning. Godkendt, kan læses på hjemmesiden.
 3.   Fremlæggelse af regnskabet. Overskud kr. 27.998. Formue kr.  53.673.
 4.   Forslag fra medlemmerne: Der var foreslået to medlemmer til  bestyrelsen. Se punkt 7.
 5.   Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, uddelt og kan ses på hjemmesiden.
 6.   Valgforbund, jfr. DBS vedtægter § 7:  ikke aktuelt.
 7.   Valg af besyrelsesmedlemmer og suppleant: I lige år vælges 2-4  medlemmer.   Medlemmer på valg er Nancy Kofod og Bjarne Westerdahl og valgt for 1 år i 2019 er Anette Benzon, er også på valg. Alle modtager genvalg.

Der er foreslået to til bestyrelsen, Allan Gylling Olsen og Vera Keim.

Valgt blev Nancy Kofod, Anette Benzon, Allan Gylling Olsen og Vera Keim. Som suppleant Bjarne Westerdahl.

8. Valg af revisor: På valg er Bertil Ekstrøm. Modtager ikke genvalg. Valgt blev Mikael Benzon.

9. Vedtægtsændring til endelig vedtagelse: Ændres i § 5 STK. 1. Regnskabsåret går fra 1/1 TIL 31/12. Dette blev vedtaget.

10. Eventuelt: Der var ønske om tur til Sverige. Ønske til oplysning om allergi. Ønske om flere foredrag med fagligt indhold.

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne tager initiativ til at få sat arrangementer på programmet, – der er god økonomi i foreningen til at tage foredragsholdere ind.

Referent, Flemming Mogensen, marts 2020

* * * * * * * * *

Generalforsamling i Bornholms Biavlerforening tirsdag den 26-2-2019.

Der var mødt 22 deltagere.

1. Valg af dirigent. Lars Heerfordt blev valg.

2. Bestyrelsens beretning. Hele beretningen kan læses på hjemmesiden. Beretningen blev vedtaget.

3. Fremlæggelse af regnskabet. Regnskabet viste et større forbrug end årsindtægterne på 9834,89 kr. Det var forventet da der blev afholdt jubilæum i 2018. Formuen er pr 31-12-2018 25.675 kr. Regnskabet blev vedtaget.

4. Bestyrelsens foreslag og planer for det kommende år. Hele foreslaget kan læses på hjemmesiden. Der blev ytret ønsker om foredrag om brunebier ved Ole Hertz, Sveriges tur. ( Aksel arbejder på dette), foredrag med Lotta og Preben.

5. Foreslag fra medlemmerne . Der var ikke indkommet nogle.

6. Valgforbund. ( jævnfør DBF. § 5 stykke 7) Dette er ikke aktuelt.

7. Forslag fra 2018. Bestyrelsen udvides til 7 personer. Det skal til afstemning for anden gang. Dette medfører vedtægtsændring i §6 stk. 1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. §6 stk.2 ændres til: Valgperiode: Bestyrelsesmedlemerne vælges for 2 år, i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2 til 4 medlemmer. (overgangsordning i 2019 der vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år) Hvert år vælges der en bestyrelsessuppleant og en revisor samt en revisor suppleant, alle for 2 år. Dette blev vedtaget med mere end 2/3 flertal. Samtidigt vil vi gerne ænder §5 i stk.1. Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. Vedtægterne siger 1/2-31/1. Dette blev vedtaget men skal med på næste års generalforsamling for at gælde.

8. Valg til bestyrelsen: på valg var Flemming Skou, Flemming Mogensen, Janni Jordal de blev genvalgt. Da punkt 7 blev vedtaget skulle der vælges 2 mere dette lykkedes ikke ! Men Anette Benzon blev valgt, så bestyrelsen pt består af 6 personer og det er ok med vedtægterne. Som bestyrelsessuppleant valgtes Hardy Lund Olesen.

9. Punkt ni. Valg af revisor Franz Bøving blev valgt. Revisor suppleant for et år valgtes Ole Hertz.

10. Hvordan skal vi have bigård?  En del mente det ville være spild af tid, Bjarne Westerdal redegjorde for at det evt. kunde laves en besøgsbigård til undervisning, den kunde evt være på Natur Bornholm. Der arbejdes videre med punktet. BRK har bevilget 15000 til bigår dragter etc.

11. Eventuelt. Aksel Jørgensen fortalte om pollen og propolis fælder. Poul Erik Kristoffersen mente at vi som biavlere skulle være mere opmærksom på biavls emner på folkemødet, og møde talstærkt op, så emnerne ikke bliver behandlet ensidigt.

Referat af generalforsamlingen lørdag d. 24. februar 2018.

1. Valg af dirigent. Bjarne Westerdahl blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning. Jannie Jordal fortalte om årets mange aktiviteter. Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af regnskabet. Kasserer Flemming Skou fremlagde og gennemgik det revisorgodkendte regnskab for 2017. Det viste et underskud på årets drift på 5.361,53 kr. og et indestående i bank på 35.510,18 kr. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år. Kontingent fastsættelse. Bestyrelsen har planlagt forskellige arrangementer hen over året, herunder de traditionelle tirsdagsmøder. Jannie oplyste at de planlagte aktiviteter allerede fremgår af vores hjemmeside, og efterlyste værter til flere af tirsdagsmøderne. Bestyrelsen forslog et uændret kontingent (150 kr./år), hvilket blev vedtaget.

5. Indkomne forslag. a. Bornholms biavlerforening skal være den første forening der beslutter udelukkende at bruge økologisk sukker og Apifonda i biavlen. (Forslag fra Kim Propel) Forslaget blev diskuteret af forsamlingen. Forslaget blev modtaget positivt, men konklusionen blev at det ikke ville kunne kræves i den eksisterende forening. Det må være op til det enkelte medlem om man vil fodre økologisk.

b. Forslag til udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer. (Forslag fra Finn Bergendorff). Forslaget var stillet for bl.a. at give bestyrelsen bedre muligheder for at deltage i samarbejdet med Danmarks Biavlerforening. Forsaget blev vedtaget. Da det er et vedtægts spørgsmål skal det vedtages på 2 GF. Bestyrelsen fremsætter forslaget i 2019. Det blev besluttet at der i år valgtes 2 ekstra til bestyrelsen som tilforordnede.

6. Valgforbund. ( jævnføre DBF.§5 stykke 7) ikke aktuel. (Bestyrelsen: på grund af vores geografiske placering, fjernt fra andre foreninger).

7. Valg til bestyrelsen Nancy Kofoed og Bjarne Westerdahl. Skal vælges for 2 år. Begge accepterede genvalg. Susanne Stenholm og Anette Benzon valgt som ”tilforordnede til bestyrelsen”. Suppleant til bestyrelsen Hardy Lund Olesen vælges for 1 år. Hardy Lund Olesen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

8. Valg af revisor og suppleant. Bertil Ekstrøm var på valg. Ole Hertz blev valgt som revisor for 2 år. Revisor suppleant vælges for et år Ole Hertz er på valg Bertil Ekstrøm blev valgt som revisor suppleant for 1 år.

Bornholms Biavlerforening.

Side 2 af 2

9. Eventuelt. Anette Benzon kom med et forslag om test af vores honning for de såkaldte neonicotinoider, som blandt andet anvendes til bejdsning af frøkorn. Hun var villig til at stille egen honning til rådighed. Forslaget gav anledning til almindelig diskussion, og endte med at bestyrelsen gav tilsagn om at ville rette henvendelse til Danmarks Biavlerforening om hjælp til en sådan undersøgelse.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Carl Johan Junge fra Læsø, som fortalte om kampen for at bevare de nordiske honningbier/brune bier/Læsøbierne.

* * * * * * * * * * * * * *

Generalforsamlings referat Bornholms Biavlerforening tirsdag den 14-2- 2017. 35 var mødt.

 

  1. Valg af dirigent. Anette Møller blev valgt 2. Bestyrelsens beretning. Se bilag. 3. Fremlæggelse af regnskabet.  Der var indtægter på 13050.kr udgifter      9343.kr overskud 3706.kr Status 40871.kr 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år. Kontingent     uændret 150.kr.  Planer for 2017.  Se hjemmesiden/formandens     beretning. 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommer nogle. 6. Valgforbund.( jævnfør DBF § 5 Stykke 7 )  Ikke aktuelt. 7. Valg til bestylelsen.Flemming Skou, Flemming Mogensen og Janni e      Jordal er på valg, de blev alle genvalgt.     Poul-Erik Christoffersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Nancy         Kofoed valgt.    Bestyrelses supplant- vælges for et år. Nancy Kofoed er på valg.     Da Nancy kom i bestyrelsen skulle der vælges en ny, det blev Hardy      Lund Olsen. 8. Valg af revisor og reviser suppleant.     Frantz Bøvig er på valg, Frantz blev genvalgt.     Revisor supplant vælges for et år Ole Hertz er på valg, Ole blev     genvalgt. 9. Eventuelt.     Der blev debateret lidt forskeligt !     Blomster rabatter i kornmarker.     Manglende føde for bierne.     Varoa “dims” se Swinty hjemmeside.     Observations bigårde nedlægges på landsplan.     Evt. rundsending af lobbyister underskrifts indsamliger , relateret til     biavl.

* * * * * * * * * * * * * *

Generalforsamling tirsdag den 23-2-16  kl 19.00

Der var mødt 27 medlemmer.

 1. Valg af dirigent. Ole Hertz blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning. Se bilag.
 3. Fremlæggelse af regnskabet, se bilag.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, her under kontingent fastsættelse. Planen kan ses på hjemmesiden. Kontingent uændret 150 kroner.
 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet nogle.
 6. Valgforbund. ( jævnføre DBF § 5 Stykke 7)ikke aktuelt.
 7. Valg til bestyrelsen. ( der skal vælges 2 stk. )  Poul-Erik Christoffersen er på valg. Poul Erik blev genvalgt. Bjarne Westerdahl er på valg. Bjarne blev genvalgt. Bestyrelses suppleant- vælges for 1 år. Nancy Kofod  er på  valg. Nancy blev genvalgt.
 8. Valg af revisor og revisor suppleant. Bertil Ekstrøm er på valg. Bertil blev genvalgt. Revisor Suppleant vælges for 1 år. Ole Hertz er på valg. Ole blev genvalgt.
 9. Eventuelt: Forslag til aktivitet : Møde med Frøavlere. Biloppemarked.  Bi hotel.  Foredrag med Clodis. Evt. nedsætte udvalg/gruppe til specifikke arrangementer. Høre med Bertil om Plantagen kan/vil smelte /vaske rammer

* * * * * * * * * * * * * *

Generalforsamlingen 2015 – referat

Tirsdag den 24.2.15 kl. 19 på Kildebakken.

21 medlemmer var mødt.

 1. Valg af dirigent, Annette Møller blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning, se bilag.
 3. Fremlæggelse af regnskabet, se bilag.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, her under kontingent fastsættelse. Planen kan ses på hjemmesiden. Kontingent uændret 150 kroner.
 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valgforbund. ( jævnføre DBF § 5 Stykke 7)ikke aktuelt.
 7. Valg til bestyrelsen. ( der skal vælges 3 stk. )

Christian Thøgersen er på valg – modtager ikke genvalg. Flemming Skou blev valgt.

Flemming Mogensen – modtager genvalg. Genvalgt.

Jannie Jordal – modtager genvalg. Genvalgt.

Bestyrelses suppleant- vælges for 1 år

Nancy Kofoed – modtager genvalg. Genvalgt.

 1. Valg af revisor og revisor suppleant.

Frantz Bøving er på valg. Genvalgt.

Revisor Suppleant vælges for 1 år

Flemming Skou –modtager genvalg. Flemming kom i  bestyrelsen og kunne ikke vælges, Ole Hertz påtog sig hvervet.

 1. Eventuelt. Flere ting blev drøftet, bigårdsregister, Følordning, Branding, Folkeuniversitetet, Told og skat, Fødevarestyrelsen.

Der blev serveret kaffe  og Christians hjemmebagte kringle.

Den 6-5-15. konstituerede bestyrelsen sig som følger-

Formand- Poul Erik Christoffersen

Kasserer- Flemming Skou

Sekretær- Flemming Mogensen

Webmaster- Jannie Jordal

Bjarne Westerdahl

* * * * * * * * * * * * * *

Generalforsamlingen 2014 – referat

Tirsdag den 18-2-2014  kl. 19 på Kildebakken.

 1. Valg af dirigent. Annette Møller blev valgt. Generalforsamlingen var rettidig varslet.
 2. Bestyrelsens beretning ved Karin True. Godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskabet. Kristian Thøgersen. Regnskabet blev godkendt.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
 5. Bestyrelsens planer for 2014. Tirsdagsmøder, Melstedgård, Rovfuglemarked, Sensorik og honnigkvalitet.
 6. Bestyrelsen foreslår uændret lokalkontingent på 150 kr. Godkendt.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Der er ikke fremkommet nogen forslag fra medlemmerne.
 9. Bestyrelsen har følgende forslag- skal godkendes for 2. gang:
 • 3 Medlemskab: ændres fra følgende §3 Medlemskab: som medlem kan optages enhver der har interesse for foreningens formål.

Til følgende: § 3 Medlemskab:

Stk. 1. – Som medlem kan optages enhver ,der har interesse for foreningens formål.        Stk. 2. – som medlem af Bornholms Biavlerforening kan optages enhver, der opfylder §3 stk. 1  til et, af generalforsamlingen, fastsat kontingent.                                                                  Stk. 3. – ethvert medlem af Bornholms Biavlerforening, der ønsker at blive valgt eller stemme ved generalforsamlingen skal ud over lokal medlemskab af Bornholms Biavlerforening være medlem af Danmarks Biavlerforening. Dette blev vedtaget.

 1. Valg til bestyrelsen – ifølge vedtægterne skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på denne generalforsamling.

Følgende er på valg:

Karin True er på valg – ønsker ikke genvalg –blev erstattet af Poul Erik Kristoffersen.

Bjarne Westerdahl  er på valg – modtog genvalg.

Bestyrelsessuppleant: Nancy Kofoed er på valg – modtog genvalg-Valgt for et år.

 1. Revisor: Vælges for 2 år.

Bertil Ekstrøm er på valg- modtog genvalg.

Revisor suppleant: vælges for 1 år.

Flemming Schou er på valg og blev genvalgt

 1. Der blev vendt flere emner: Skolebigård, Facebook, Apiterapi, Karins gård som fælles  ” slyngerum”, Agerhønselaug.

Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamligen, der blev serveret kaffe og Kristians kringle.

Generalforsamlingen 2013 – referat:

Generalforsamling i Bornholms Biavlerforening tirsdag d. 23. februar 2013 kl. 19.00

på Kannikegård Aakirkeby.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. – Frantz Bøving blev valgt til dirigent

2. Bestyrelsens beretning. – Karin aflagde beretning og der var enkelte kommentarer til denne.

3. Fremlæggelse af regnskab. – Christian Thøgersen aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt efter enkelte spørgsmål til nogle poster og med en uddybende kommentar fra Karin vedr. udgifterne til formandsmøder og generalforsamling i Danmarks Biavlerforening.

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.

a.  Bestyrelsen fremlægger planer for aktivitetsplan for foråret 2013 – der blev fremlagt en oversigt over  de planer bestyrelsen har for aktiviteter for 2013. Herunder besøg af SKAT, Fødevarestyrelsen, møde med Per Kryger, møde med de lokale biinspektører vedr. det centrale Bigårdsregister og andre aktuelle temaer, ønske om møde om markedsføring og afsætning samt almindelige temaaftener i medlemmernes bigårde.
Der blev stillet forslag om at bede de nye biavlere stille bigårde til rådighed, hvor en erfaring biavler kunne være ansvarlig for temaet. Der erplanlagt begynderkurser og generalforsamlingen ønskede, at der blev afholdt separate praktiske møder for begyndere, da der var behov for forskellige drøftelser for begyndere og erfarne biavlere. Taget til efterretning. Der blev drøftet ønske om skolebigård og lokale til aktiviteter om vinteren. Vi kan bruge medborgerhuset i Hasle, men der afsøges muligheder midt på øen først. Ole vil prøve at få en afklaring om vi kan benytte Klippebo i Ekkodalen. Alle biavlere opfordres til at melde ind til Karin, om de vil være mentor for en begynder i biavl. Vi har brug for alle.

b. Bestyrelsen foreslår at lokalkontingentet forbliver uændret på 150 kroner. Kontingentet er uændret i 2014

5. Forslag fra medlemmerne:

a. Der er fremkommet følgende forslag fra Finn og Birte:

Ophævelse af rabatmedlemskab -For at kunne vælges til noget i foreningen skal man have betalt fuldt kontingent.

b. Bestyrelsen har følgende modforslag:

§ 3 Medlemskab: ændres fra følgende: § 3 Medlemskab: Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål, til følgende: § 3 Medlemskab. Stk 1 – som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Stk 2 – som medlem af Bornholms Biavlerforening kan optages enhver, der opfylder 3 stk 1 til et af  generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk 3 – ethvert medlem af Bornholms Biavlerforening, der ønsker at blive valgt eller stemme ved generalforsamlingen skal ud over lokal medlemskab af Bornholms Biavlerforening være medlem af Danmarks Biavlerforening.

Forslag b blev valgt og det betyder, at vedtægtsændringen kan træde i kraft, hvis den godkendes på generalforsamlingen i 2014. samtidig blev bestyrelsen opfordret til at stille følgende forslag til generalforsamlingen i Danmarks Biavlerforening: At der oprettes familiemedlemsskab. Det kan vi desværre ikke, da fristen for forslag var d. 18. februar.

6.
Valg til bestyrelsen  – ifølge vedtægterne skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
på denne generalforsamling. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Christian Thøgersen er på valg – modtager genvalg – blev valgt.

Flemming Mogensen er på valg – modtager genvalg – blev valgt.

Ole Hertz ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af arbejdsmæssige forhold – Jannie Jordal blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Jannie Jordal er på valg – modtager genvalg – blev valgt..

Bestyrelsessuppleant: Vælges for 1 år – som bestyrelsessuppleant blev valgt Nancy Kofoed.

7.  Revisor: Vælges for 1 år. Frantz Bøving er på valg – blev genvalgt

Revisorsuppleant: Flemming Schou er på valg – blev genvalgt.

8. Eventuelt:

Total Page Visits: 139 - Today Page Visits: 1

Biavl